Loading

Ośrodek Szkolenia Kierowców DARIA

Regulamin


REGULAMIN

 • Osoba zapisująca się musi być pełnoletnia lub mieć nie więcej, niż 3 miesiące do osiągnięcia pełnoletniości.
 • Zapis na kurs następuje po okazaniu dokumentu tożsamości, którym jest dowód osobisty, paszport lub legitymacja.
 • Zaświadczenie lekarskie musi być wystawione, nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem kursu przez lekarza posiadającego uprawnienia do badania kierowców. Ośrodek Szkolenia Kierowców „DARIA” daje możliwość uzyskania zaświadczenia lekarskiego na kursie.
 • Opłata za kurs może zostać uiszczona w całości lub rozłożona na raty. Pierwsza rata musi być uregulowana po zakończeniu części teoretycznej szkolenia. Uczestnik kursu zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Ośrodka wynagrodzenia za szkolenie. Wynagrodzenie może nastąpić w ratach. Pierwszą wpłatę należy uiścić przed rozpoczęciem zajęć praktycznych w wysokości 600 zł. Pokrywa się to z dziesięcioma godzinami zajęć praktycznych, aby rozpocząć kolejne godziny szkolenia należy wpłacić kolejną ratę. Wysokość wpłat będzie pokrywać się z godzinami szkolenia praktycznego. Szkolenie zostanie zawieszone, jeżeli rata nie zostanie uregulowana w odpowiednim terminie, a wznowione zostanie po uregulowaniu płatności.

 • Opłatę za kurs można dokonać osobiście w czasie zajęc teoretycznych lub przelewem na konto: 93 1090 2037 0000 0001 3186 7443 Santander Consumer Bank
  W przypadku przelewu bankowego w "Tytule" należy wpisać Imię i Nazwisko osoby zapisującej się na kurs.

  a) Część teoretyczna


 • Szkolenie teoretyczne składa się z 30 godzin lekcyjnych (1h = 45min).
 • Ilość spotkań w tygodniu i czas ich trwania ustala instruktor prowadzący na pierwszych zajęciach.
 • Po zakończeniu części teoretycznej kursu, każdy kursant przystępuje do testu sprawdzającego.
 • Każda osoba uczestnicząca w kursie ma obowiązek uczestniczyć na wszystkich zajęciach teoretycznych. Z tematów zajęć, na których osoba szkolona będzie nieobecna zostaną przeprowadzone testy sprawdzające, jeszcze przed przystąpieniem do egzaminu wewnętrznego z całej teorii.

 • b) Część praktyczna

 • Szkolenie praktyczne rozpoczyna się po odbyciu szkolenia teoretycznego, zakończonego testem sprawdzającym.
 • Szkolenie praktyczne obejmuje 30 godzin zegarowych (1h=60min).
 • Terminy jazd ustala instruktor prowadzący, wyznaczony przez kierownika Ośrodka Szkolenia Kierowców „DARIA”.
 • Ośrodek Szkolenia Kierowców „DARIA” zastrzega sobie prawo wpisania odbytej 1 godziny szkolenia praktycznego w karcie przeprowadzonych zajęć każdej osobie, która nie stawi się w umówionym miejscu i czasie lub względem, której instruktor będzie miał podejrzenie, iż jest ona pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a jazdy zostaną z tego względu odwołane, narażając tym samym OSK „DARIA” na straty.
 • Nieobecność na zajęciach praktycznych należy zgłosić dzień wcześniej do godziny 17.00
 • Instruktor będzie oczekiwał na osobę szkoloną w umówionym miejscu i umówionym czasie maksymalnie 15 min.
 • a) Część teoretyczna egzaminu.

 • Egzamin teoretyczny zdają osoby szkolone, po zakończeniu części praktycznej szkolenia.
 • Egzamin przeprowadzany jest przy użyciu komputera.
 • Termin egzaminu ustalany jest z wykładowcą lub kierownikiem ośrodka.
 • Egzamin odbywa się na takich samych zasadach jak egzamin państwowy.
 • W przypadku uzyskania negatywnego wyniku z egzaminu należy ustalić kolejny termin z instruktorem prowadzącym lub kierownikiem ośrodka.
 • Ośrodek zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztów w wysokości 20 zł za każdy kolejny egzamin.

 • b) Część praktyczna egzaminu

 • Egzamin przeprowadza instruktor prowadzący.
 • Egzamin odbywa się na takich samych zasadach jak egzamin państwowy.
 • Negatywny wynik egzaminu praktycznego uniemożliwia zakończenie kursu.
 • Uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu praktycznego jest równoznaczne z zakończeniem kursu.
 • W przypadku rezygnacji z kursu, Ośrodek Szkolenia Kierowców „DARIA” zwraca, część wpłaconej i niewykorzystanej kwoty za kurs.
 • 30% z kwoty całkowitej za kurs zostaje wliczona w koszty administracyjne i NIE JEST ZWRACANA w razie rezygnacji,bez względu na etap szkolenia.
 • W przypadku nieuregulowania odpłatności za kurs, płatność zostaje przekazana do firmy windykacyjnej, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy, właściwy dla Ośrodka Szkolenia Kierowców „DARIA”.


 • OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW „DARIA” NIE ODPOWIADA ZA RZECZY POZOSTAWIONE W POJAZDACH SZKOLENIOWYCH, BIURZE I SALI WYKŁADOWEJ
  POBIERZ PDF