Loading

Ośrodek Szkolenia Kierowców DARIA

Regulamin


REGULAMIN

 • Osoba zapisująca się musi być pełnoletnia lub mieć nie więcej, niż 3 miesiące do osiągnięcia pełnoletniości.
 • Zapis na kurs następuje po okazaniu dokumentu tożsamości, którym jest dowód osobisty, paszport lub legitymacja.
 • Zaświadczenie lekarskie musi być wystawione, nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem kursu przez lekarza posiadającego uprawnienia do badania kierowców. Ośrodek Szkolenia Kierowców „DARIA” daje możliwość uzyskania zaświadczenia lekarskiego na kursie.
 • Opłata za kurs może zostać uiszczona w całości lub rozłożona na raty. Pierwsza rata musi zostać uregulowana przed rozpoczęciem części teoretycznej „wpisowe” wynosi 200 zł. Po zakończeniu części teoretycznej, uczestnik kursu zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Ośrodka wynagrodzenia za szkolenie w wysokości 800 zł wpłatę należy uiścić przed rozpoczęciem zajęć praktycznych pokrywa się to z dziesięcioma godzinami zajęć praktycznych, aby rozpocząć kolejne godziny szkolenia należy wpłacić kolejną ratę. Wysokość wpłat będzie pokrywać się z godzinami szkolenia praktycznego. Szkolenie zostanie zawieszone, jeżeli rata nie zostanie uregulowana w odpowiednim terminie, a wznowione zostanie po uregulowaniu płatności.

 • Opłatę za kurs można dokonać osobiście w czasie zajęc teoretycznych lub przelewem na konto: 93 1090 2037 0000 0001 3186 7443 Santander Consumer Bank
  W przypadku przelewu bankowego w "Tytule" należy wpisać Imię i Nazwisko osoby zapisującej się na kurs.

  a) Część teoretyczna


 • Szkolenie teoretyczne składa się z 30 godzin lekcyjnych (1h = 45min).
 • Ilość spotkań w tygodniu i czas ich trwania ustala instruktor prowadzący na pierwszych zajęciach.
 • Po zakończeniu części teoretycznej kursu, każdy kursant przystępuje do testu sprawdzającego.
 • Każda osoba uczestnicząca w kursie ma obowiązek uczestniczyć na wszystkich zajęciach teoretycznych. Z tematów zajęć, na których osoba szkolona będzie nieobecna zostaną przeprowadzone testy sprawdzające, jeszcze przed przystąpieniem do egzaminu wewnętrznego z całej teorii.

 • b) Część praktyczna

 • Szkolenie praktyczne rozpoczyna się po odbyciu szkolenia teoretycznego, zakończonego testem sprawdzającym.
 • Szkolenie praktyczne obejmuje 30 godzin zegarowych (1h=60min).
 • Terminy jazd ustala instruktor prowadzący, wyznaczony przez kierownika Ośrodka Szkolenia Kierowców „DARIA”.
 • Ośrodek Szkolenia Kierowców „DARIA” zastrzega sobie prawo wpisania odbytej 1 godziny szkolenia praktycznego w karcie przeprowadzonych zajęć każdej osobie, która nie stawi się w umówionym miejscu i czasie lub względem, której instruktor będzie miał podejrzenie, iż jest ona pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a jazdy zostaną z tego względu odwołane, narażając tym samym OSK „DARIA” na straty.
 • Nieobecność na zajęciach praktycznych należy zgłosić dzień wcześniej do godziny 17.00
 • Instruktor będzie oczekiwał na osobę szkoloną w umówionym miejscu i umówionym czasie maksymalnie 15 min.
 • a) Część teoretyczna egzaminu.

 • Egzamin teoretyczny zdają osoby szkolone, po zakończeniu części praktycznej szkolenia.
 • Egzamin przeprowadzany jest przy użyciu komputera.
 • Termin egzaminu ustalany jest z wykładowcą lub kierownikiem ośrodka.
 • Egzamin odbywa się na takich samych zasadach jak egzamin państwowy.
 • W przypadku uzyskania negatywnego wyniku z egzaminu należy ustalić kolejny termin z instruktorem prowadzącym lub kierownikiem ośrodka.
 • Ośrodek zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztów w wysokości 20 zł za każdy kolejny egzamin.

 • b) Część praktyczna egzaminu

 • Egzamin przeprowadza instruktor prowadzący.
 • Egzamin odbywa się na takich samych zasadach jak egzamin państwowy.
 • Negatywny wynik egzaminu praktycznego uniemożliwia zakończenie kursu.
 • Uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu praktycznego jest równoznaczne z zakończeniem kursu.
 • W przypadku rezygnacji z kursu, Ośrodek Szkolenia Kierowców „DARIA” zwraca, część wpłaconej i niewykorzystanej kwoty za kurs.
 • 30% z kwoty całkowitej za kurs zostaje wliczona w koszty administracyjne i NIE JEST ZWRACANA w razie rezygnacji,bez względu na etap szkolenia.
 • W przypadku nieuregulowania odpłatności za kurs, płatność zostaje przekazana do firmy windykacyjnej, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy, właściwy dla Ośrodka Szkolenia Kierowców „DARIA”.


 • OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW „DARIA” NIE ODPOWIADA ZA RZECZY POZOSTAWIONE W POJAZDACH SZKOLENIOWYCH, BIURZE I SALI WYKŁADOWEJ
  POBIERZ PDF